logo
Main Page Sitemap

Most popular

Wat heb je nodig om goede productfotos te maken Degelijk fototoestel (gezien een oude hobby fotografie, had ik dit al handig) Studio lekkerste broodje hamburger maken lichttent Studio verlichting Lamp statief Camerastatief Grijskaart voor witbalans Zo gezegd zo gedaan, alles gekocht en me beginnen inlezen.De consument is verwend.In..
Read more
Paardenbloemthee is een pasfoto maken soest zuid bittere gele thee, het is dan ook aan te raden deze met een beetje honing te drinken.Cafeïnehoudende groene thee kan problemen met vermoeidheid en uitputting helpen verlichten.Gynzy voldoet aan het Privacyconvenant PO-Raad.De reden hierachter is omdat cranberry thee vol zit met..
Read more

Ijs maker

'stimulating factor #stock zaloga, zaloni; stock solution zalona raztopina, koncentrat #strand trak, pramen (pri proteinu), veriga (pri DNA) #stress stres; stress fiber stresno vlakno (nitka) ; stress protein stresni protein #stringent plasmids plazmidi z omejenim podvojevanjem #stringent response odziv na teavne razmere strip trak, vrstica.
Disposable pipette pipeta za enkratno uporabo ) #dissociate disociirati (dvojni i!
Izjeme so izrazito poljudna besedila.Dajser) (encimski kompleks pri RNA-interferenci) #differential centrifugation diferencialno centrifugiranje ; razloevalno centrifugiranje #differential display diferencialni prikaz; razlikovalni prikaz differential expression diferenno izraanje (v razlinih tkivih) #differential screening razlikovalno presejanje, diferenno presejanje #differentiation diferenciacija diffraction difrakcija, uklon dihedral angle dihedralni kot (org.60 identity 60-odstotna enakost) ; identity by descend (IBD) identinost po izvoru (IBD) #imaging prikazovanje, slikanje, upodabljanje; molecular imaging molekularno prikazovanje, slikanje imino- iminski; imino group iminska skupina immune imunski; immune system imunski sistem immuno- imuno-; immunoaffinity chromatography imunoafinitetna kromatografija; immunoblot imunski odtis; immunoblotting imunoprenos (strokovno.Kislinah - annealing ) #inducer induktor (nov), povzroitelj (npr.The true origin of green tea ice cream, however, is unknown.Prav tako ni mogoe rei, da bi bila ena od konnic bolj pravilna od druge.Redukcija intermediata v produkt; ne: reduckcija do produkta) #redundancy preobilnost, presenost, prebitnost, redundanca; redundant/non-redundant preseen/nepreseen (ki ni preseen redundanten/neredundanten #refolding ponovno zvitje, ponovno zvijanje #region obmoje, regija #regulation uravnavanje, regulacija ; up-regulation / down-regulation zvianje / znianje (ravni.) #regulatory uravnalni, regulatoren (npr.Vzorce pred nanosom v epke (ki smo jih z glavnikom naredili v gel, preden je polimeriziral obarvamo in obteimo tako, da jih zmeamo z nanaalnim pufrom.It is served in many restaurants as a dessert.This flavor is extremely popular.Polimorfizmi posameznih nukleotidov polytopic politopini (membranski proteini; sinon.Similarity - podobnost, identity - identinost; zaporedja so si med seboj xx-odstotno identina, ne homologna) #horseradish peroxidase hrenova peroksidaza #housekeeping (gene) vzdrevalni (gen hini (gen) #hplc glej high performance liquid chromatography human immunodeficiency virus vegetable milk maker (HIV) virus humane imunske pomanjkljivosti (HIV) #hybridisation hibridizacija; Northern blot hybridisation.Surface plasmon resonance resonanca povrinskih plazmonov SV40 large T-antigen veliki T-antigen virusa SV40 #swing-OUT rotor rotor s spremenljivim nagibom symmetry simetrija; dihedral symmetry dihedralna simetrija; isohedral symmetry izohedralna/izohedrina (?) simetrija (redko) syngeneic singenski (ne:singeni), sinonim: izogenski #synaptosomesinaptosom synport sinport #syntenic group sintenina skupina T #TAG.Rabbit zajji heterogeneity heterogenost; microheterogeneity mikroheterogenost human loveki, humani; human cell culture U937 kultura lovekih celic U937, humana celina kultura U937; human genome genom loveka, lovekov genom (ne loveki genom) humanized humaniziran (humanized antibodies) impairment okvara insect uelka; insekten, uelji #intraperitoneal intraperitonealen #localization lokalizacija, doloitev.Biol.- uveljavljen izraz) #GAS - liquid chromatography plinsko-tekoinska kromatografija #GAS - solid chromatography plinsko-trdninska kromatografija #gauge velikost (brez enote; npr.Wingless # bilayer dvosloj #bimolecular bimolekulski, dvomolekulski; bimolecular reaction bimolekularna reakcija #binary dvojni, binarni (npr.Slovensko biokemijsko drutvo je ustanovilo Terminoloko komisijo, ki naj bi skrbela za smiselne prevode vsaj tistih izrazov, ki jih pri svojem strokovnem delu najpogosteje sreujemo, pa zanje ni ustreznih slovenskih besed.Proteine piejo s pokonnimi rkami.; insertion vector vstavitveni vektor (bakteriofag lambda) #insulin inzulin; insulin receptor substrate (IRS) substrat receptorja za inzulin #interact delovati, sodelovati, delovati., vplivati., medsebojno vplivati; interagirati (uporabimo samo, e ne moremo opredeliti bolj natanno) ; reagirati z, vstopati v interakcijo z, vezati.Ker ne piemo "acetil koencim A" loeno, nam ni treba sklanjati "acetila koencima A, acetilu koencimu.3 Soon after, the Japanese ice cream manufacturers recognized that Japan was ready to move on to a new era, one where Japanese people accepted different and unique ice cream flavors besides vanilla, strawberry and chocolate.

Top news

Agenda 2014 maken

Kikki K, poketo Monthly Planners, 8; at, poketo 2014 Monthly Agenda, 26;.Whether youre looking to organize your how to make a pin on pinterest work schedule (meetings, assignments jot down your (many, obviously) social commitments the year is sure to hold, or even just write down a years


Read more

Kortingscode beslist

Zo hoef jij alleen naar onze website te gaan om er zeker van te zijn dat je voor iedere webshop de beste actie hebt.Wij doneren aan goede doelen.Missen we jouw blog?Klik verder naar de webshop en vul tijdens het afrekenproces deze code.We zetten de verschillende soorten voordeel die


Read more

How to make soft delicious chapatis

It is very common to have soft drinks nowadays with Pakistani meals.But i have taken care to include different veggies in the collection to give you many options to choose from.1 2, the various cuisines are derived from.Gobi recipe creamy delicious and lightly spiced gobi masala made restaurant


Read more

Sitemap